Misyon nou:


Misyon One on One Learning se bay pi bon kalite èd akademik ba tout elèv pou yo ka jwenn tout potansyèl yo.


Kijan nou ranpli misyon sa a:


  • Nou pèsonalize chak pwogram etid patikilye pou li ka sèvi bezwen endividyèl chak timoun
  • Priyorite #1 nou se bezwen akademik timoun yo ak tout fanmi yo.
  • Nou founi ba pwofesè patikilye nou yo ak devlopman pi resan ki baze sou rechèch nan estrateji pou klas patikilye yo.
  • Nou mete tout resous nou yo a jou pou founi rechèch pi resan yo nan pwogram klas patikilye nou yo.

One one One Learning te fonde an 2000 pa Marcel Monnar, ki te lite anpil pou aprann lèl te timoun, e ki vinn rekonnèt aprè sa nesesite pou yon pwogram kalite ki ofri klas endividyèl pèsonèl ba timoun ki gen difikilte pou aprann.  Li pwopozel pou kreye pwogram sa a e jodiya One on One Learning founi sèvis ba plis de 4000 elèv tout laj ak tout aptitid.  Filozofili nan founi sèvis sa yo baze sou de mo byen senp:  Endividyalite ak Kalite.  One on One Learning fè efò pou founi yon pwogram bon jan kalite ki enkòpore kwayans nan konfyans ak entegrite melanje ak atansyon endividyèl.


Mr. Monnar gradye de Inivèsite Florida International University li gen yon Bachelye nan Syans ak espesyalizasyon nan Difikilte Espesifik pou Aprann.  Li gen anpil eksperyans  ak elèv tout laj ak tout aptitid,  ni ak paran ni ak administratè.  Li founi sèvis liyo ba La Florid, Texas, Connecticut, ak la Kawolinn di Sid.  Mr. Monnar se Prezidan ki fonde FIU College of Education Alumni Chapter, li se manm the National Tutoring Association e lap pouswiv etid Espesyalize nan Sikoloji nan Florida International University.  An plis de sa, Mr. Monnar founi plizyè klas devlopman pwofesyonèl ba tout lekòl atravè Konte Miami-Dade la.