MetÚd Nou


One on One Learning fonde ak konsyans ke chak timoun gen yon fason diferan jan laprann. Piske yo pran faktè sa a an konsiderasyon One on One Learning personalize chak sèvis yo ofri pou atake bezwen espesifik chak elèv.


Chak pwogram klas patikilye nan One on One Learning fèt ak bi pou evalye ak presizyon fòs ak feblès elèv la. Li idantifye defisyans nan aptitid liyo epi li devlope yon pwogram aprantisaj ki adrese bezwen endividyèl chak elèv.


An plis, pwofesè patikilye One on One Learning yo pi fò tan an kontak ak paran yo pou kenbe yo okouran de pwogrè timoun la e pou pale de pa nesesè yo pou kenbe yo sou bon chemen reyisit la!


Pwofesè patikilye One on One Learning itilize metòd vizyèl pou asire ke ni metòd pou aprann la ni estrateji yo adapte a fason endividyèl elèv la aprann. Yo itilize yon varyete metòd pou anseye ki enkòpore estrateji vizyèl, oditif, sinetik ak sans pou adapte a divè bezwen elèv yo. Metòd pèsonèl sa a pou amelyore jan elèv la aprann ak reyisi demontre ke li efikas a chak fwa!


Atravè pratik regilye teknik sa yo, elèv yo vinn pran konsyans de difikilte yo genyen nan aprann e yo adrese obstak sa yo. Aprè yon ti bout tan e ak pratik regilye jiskaske teknik sa yo tounnen yon abitid.