APWOCH DYAGNOSTIK LESON PATIKILYE:


Pwogram pèsonèl One on One Learning la fèt pou ede elèv yo ak devwa chak jou yo. Apwòch dyagnostik nou nan leson patikilye enkli yon entèvyou pwofon ak evalyasyon dyagnostik konplè pou detèmine bezwenespesifik chak timoun. Aprè sa nou devlope yon pwogram lansèyman pèsonèl ak konpreyansif ki gen ladann swivi pwogrè pou kab toujou enfòme de pwogrè pitit ou.


One on One Learning espesyalize nan sipò akademik pèsonèl pou elèv ansanm ak fanmi yo. Pwogram nou an founi yon plan pèsonèl pou aprann. Aprè nou finn egzamine pwòp stil jan elèv la aprann ak abitid liyo, nou konsantre sou fòs liyo pou bati konfyans li. Nou travay sou sijè ki gen plis nesesite yo. Nou fyè anpil dèske nou founi pwogram edikasyonèl pèsonèl pou chak ak tout elèv ak angajman.


Ke se ede nap ede elèv yo fèmen eka ki anpeche reyisit, oswa jere devwa chak jou yo ak/oswa devwa yo, oubyen konsilte ak paran yo pou ba yo pi bon konsèy, One on One Learning konsantre sou bay pi bon kalite sèvis ba elèv yo ak fanmi nou sèvi yo.