Egzamen rantre pou LekÚl Prive


Pwogram pou egzamen rantre nan lekòl prive prepare elèv yo pou yo reyini tout egzijans admisyon nan divè lekòl prive ak lekòl pawas. Evalyasyon inisyal nou an gen ladann yon dyagnostik evalyasyon de bezwen akademik pitit ou an. Pwofesè patikilye yo ap repase aptitid yo mande nan egzamen dantre lekòl pitit ou a mande epi lap konsantre sou zòn kidantifye nan dyagnostik evalyasyon antan ke matyè ki bezwen atansyon adisyonèl. Yap prezante elèv yo ak estrateji sou kijan pou konpoze ak pratik sistematik pou asire ke yadmèt li nan lekòl la!