FCAT, TAKS, CAPT, PASS


Gwoup Evalyasyon Etid Leta One on One Learning la adapte pou amelyore siksè elèv la ak bati  konfyans elèv la  lè lap pran egzamen leta estandà kankou FCAT an Florid, TAKS nan Texas, CAPT nan Connecticut ak PASS nan Kawolinn di Sid.  Seyans an gwoup piti nou yo bay elèv yo opòtinite pou metrize abilite nesesè yo pou ka reyisi nan evalyasyon estandà sa yo.


One on One Learning konsantre sou sijè kle nan evalyasyon enkli:


  • Strateji pou pran Tès
  • Kijan pou jere Tan
  • Lekti
  • Matematik
  • Syans
  • Ekri
  • Syans Sosyal

Korikoulum nou an gen ladann “vre” tès estandà yo, materyo siplemantè kap ekspoze elèv la a fomà tès la, ansanm ak travay endividyèl ki fèt a la mezi pou satisfè bezwen chak elèv an patikilye.