PwofesŤ Patikilye nou yo:


Pwofesè Patikilye One on One Learning nou yo se de pwofesè ak anpil konesans e ki genyen yon akimilasyon eksepryans ak ekspètiz. Nou konsantre nan anplwaye ak fòme endividi ki gen motivasyon e ki pwofesyonèl ak eksperyans pou bay bon jan kalite lansèyman toutotan yo kenbe ak satisfè estandà kalite ke One on One Learning etabli yo. Pa gen Pwofesè Patikilye One on One Learning ki gen dosye nan men lapolis e yo an règ ak Lwa Jessica Lunsford la. Nou goumen pou nou bay pitit ou yon anviwònman ki gen sekirite ak tout etik li.


Apa de dezi pou ede elèv yo, Pwofesè patikilye One on One Learning yo jwenn ni konesans adisyonèl ni eksperyans atravè opòtinite pou devlopman pwofesyonèl yo jwenn nan men pwofesyonèl save nan branch edikasyon.


Opòtinite pou Devlopman Pwofesyonèl ke One on One Learning founi yo kouvri tèm kankou:


  • Etik Pwofesè Patikilye yo
  • Strateji efikas pou Anseye Li
  • Strateji efikas pou Anseye Matematik
  • Anseyans Divè
  • Kijan pou jere Konpòtman yon fason Efikas
  • Travay ak elèv ki bezwen atansyon espesyal yo

An plis, chak Pwofesè patikilye One on One resevwa fòmasyon pou travay ak elèv yo deziye yo a pèsonèlman. Piske chak timoun gen bezwen diferan ak stil diferan pou aprann, pwofesè patikilye yo travay pou atake bezwen espesifik yo ak enplemante strateji efikas ki ogmante kapasite pou elèv la aprann ak ede elèv la rive jwenn potansyèl li.