Swivi PwogrŤ:


One on One Learning itilize evalyasyon ki baze sou kourikoulòm pou swiv pwogrè elèv la. Evalyasyon sa yo kab fèt nan yon ti tan tou kout pou demontre rezilta klas patikilye yo. Pou asire pwogrè akademik nou ankouraje kominikasyon ant paran yo ak pwofesè klas la epi pwofesè patikilye a. Yo devlope yon lis pwogrè ki idantifye aptitid yo fèt pou anseye pandan sesyon klas patikilye ki fèt chak semenn la ak nivò timoun la atenn. Osito elèv la finn domine yon aptitid, yajoute pwochen aptitid la nan plan aprantisaj la. Elèv yo kontinye ap travay sou aptitid la ki idantifye nan plan aprantisaj la amwens ke direktè a oswa pwofesè a ta rapòte ke pa gen pwogrè ki fèt.