Evalyasyon Siko-Edikasyonèl


Nan One on One Learning nou kontrakte pi gwo sikològ pwofesyonèl nan zòn la ki founi sèvis efikas, de bòn kalite ak rapid ba paran ki vle fè evalyasyon prive pitit yo oubyen ki ta renmen jwenn lòt sèvis kankou:


  • konsiltasyon de pèsòn a pèsòn Evalyasyon konpòtman
  • Plan sipò pou konpòtman Modifikasyon ak Akomodasyon pou konpòtman
  • Terapi pou konvèsasyon ak Lang Konsèy endividyèl ou pou lafanmi
  • One on One Learning ap kolabore ak konseye pitit ou an, oswa sikològ li pou konsantre sou
  • pwogram pèsonel klas patikilye liya e yap enkòpore sijesyon ak konlizyon yo jwenn nan men evalyasyon siko-edikasyonèl la

Pou Plis enfòmasyon sou sèvis sa yo, oubyen pou pran randevou ak youn nan pwofesyonèl nou yo, tanpri kontakte nou.