Preparasyon pou SAT/ACT


Nan One on One Learning nou rekonnèt defi elèv ki pral nan inivèsite konfronte piske konpetisyon pou rantre nan miyò inivèsite yo ak kolèj yo ogmante chak ane. Nou konprann ke SAT a se youn nan egzamen pi di adolesan ou an ap pran nan vil. Se poutèt sa ke One on One Learning ap kreye yon plan endividyèl baze sou aptitid pitit ou an deja domine epi travay pou reyisi ak aptitid kote li gen defayans yo. Tou depann de si se SAT oubyen ACT ya yap pran. Metòd pèsonèl nou an non sèlman ogmante aptitid yo men li bay adolesan ou an abitid ak atitid yap bezwen pou konpoze ak asirans jou egzamen an.


Metòd One on One Learning la:


  • Nou komanse ak yon dyagnostik evalyasyon pou detèmine fòs ak feblès elèv la.
  • Nou kreye yon pwogram aprantisaj pèsonèl pou chak elèv selon bezwen yo ak aptitid yo.
  • Pwofesè patikilye nou yo travay ak elèv la nan pwogram pèsonèl la e yo ba yo otan de tan nesesè pou yo kab domine aptitid pou konpoze.
  • Pwofesè patikilye nou yo founi elèv yo ak egzamen pratik SAT/ACT ki apwouve kòm tès pou
  • pratike epi nou konsantre sou zòn defayans pandan ke nou kontinye ap bati amoupwòp li.
  • Pwofesè patikilye nou yo reyini souvan ak paran yo pou kenbe yo okouran de pwogrè timoun
  • La ak pale de pa nesesè yo pou jwenn reyisit.