Depatman Edikasyon Nasyonal Lèzetazini egzije preske tout distri yo pou ofri Sèvis Edikasyonèl Siplemantè ki tonbe anba Lwa “No Child Left Behind” la.  Lwa sa a pèmèt elèv yo resevwa LESON PATIKILYE GRATIS peye pa distri lekòl la.


Sèvis Edikasyon Siplemantè (SES) se yon pwogram Leson Patikilye GRATIS nan Li/Syans/Lang Anglè/Lèzà ak Matematik pou elèv ki kalifye yo.  Pou elèv yo kab kalifye pou resevwa Leson Patikilye GRATIS sa a,  yo fèt pou asiste yon lekòl elijib ak resevwa lunch gratis oswa a pri redwi.


Pwogram Sèvis Edikasyonèl Siplemantè sa yo kab varye de distri an distri.  Mèzalò, nan One on One Learning , konsantrasyon prensipal la chita nan amelyore feblès akademik timoun la san rete.  Leson patikilye nou yo kab fèt nan lekòl timoun la, nan yon sant kominotè, ak/oubyen nan komodite lakay w.  An plis avantaj sa a, nou founi ni transpò ni snak ki bon pou lasante nan pi fò pwogram sa yo.