KOU LETE


Akademi Kou Lete One on One Learning se melanj pafè ant aprann ak pran plezi. Akademi Kou Lete nou an fèt pou asire ke elèv yo pa fè bak akademik pandan lete a e pou yo pran plezi pandan yap anrichi abilite de baz yo nan lekti ak matematik.


One on One Learning espesyalize nan sipò akademik pèsonèl pou elèv ansanm ak fanmi yo. Pwogram nou an founi yon plan pèsonèl pou aprann. Aprè nou finn egzamine pwòp stil jan elèv la aprann ak abitid liyo, nou konsantre sou fòs liyo pou bati konfyans li. Nou travay sou sijè ki gen plis nesesite yo. Nou fyè anpil dèske nou founi pwogram edikasyonèl pèsonèl pou chak ak tout elèv ak angajman.


Ke se ede nap ede elèv yo fèmen eka ki anpeche reyisit, oswa jere devwa chak jou yo ak/oswa devwa yo, oubyen konsilte ak paran yo pou ba yo pi bon konsèy, One on One Learning konsantre sou bay pi bon kalite sèvis ba elèv yo ak fanmi nou sèvi yo.