TEMWAYAJ YO


“One on One Learning gen pi gwo nivò pwofesynèl nan pwogram pwofesè patikilye liya.  Sèvis fyab ak byenveyan founi elèv mwen yo ansanm ak paran yo, yon pwogram bon jan kalite ki pratik ki bati konfyans elèv yo ansanm ak reyisit akademik yo.”
Ileana Gomez
Prezidan
Creative Educational Concepts


“Pandan dènyè ane sa yo, mwen refere elèv mwen yo ba pwogram Pwofesè Patikilye  One on One Learning la e mwen jwenn bon jan rezilta.”
Lourdes Krause
Counselor
Saint Timothy Parish School


“Pèsonèl One on One Learning la depase tout estandà pwofesyonèl ke moun ta espere.  Pèsonèl One on One Learning la empresyonan nan konesans yo genyen osijè edikasyon an jeneral ak pwosesis lansèyman ak metòd pou aprann. Patikilyèman yo a lè, yo gen bòn dispozisyon e yo gen don pou kolabore ak ni fakilte, ni elèv ak ni paran nou yo.
Dr. Jila Rezaie
Prensipal
Miami Community Charter School


“One on One Learning reyisi pèsonalize korikoulòm yo epi kolabore ak anplwaye nou yo pou satisfè bezwen espesyal elèv nou yo.”
Angel Rodriguez
Prensipal
Ruth Owens Kruse