Evalyasyon pou Leson Patikilye de K a 12


Pwogram Evalyasyon Pou Aprann ak Leson Patikilye One on One Learning la kreye pou redui eka ki genyen ant aprann epi ede elèv yo jwenn nivo adekwa pa yo pou reyisi. Pwosesis la komanse pa yon entèvye pwofon ak yon evalyasyon ak dyagnostik konplè. * Sal gen ladann? Etabli nivo de baz akademik elèv la ansanm ak to pwogrè akademik ki te deja fèt yo. Enfòmasyon ki sòti nan evalyasyon sa a ap pèmèt direktè a evalye fòs ak feblès chak elèv epi ede, ni pwofesè patikilye a ansanm ak paran yo, devlope yon pwogram lansèyman pèsonèl ak konpreyansif ki gen ladann yon swivi sou pwogrè a.


Materyo lansèyman yo chwazi ak swen e yadapte pou satisfè bezwen pèsonèl chak elèv pou asire ke stil espesifik jan yaprann la konte. Nou itilize resous ak divè apwoch nan tout sans pou kenbe enterè ak ogmante motivasyon elèv la. Nou etabli bi nou yo epi nou kontinye evalye yo atravè lizaj pwen de referans sou evalyasyon pèsonèl ki te fèt yo. Di moman elèv la metrize abilite yo nou etabli nouvo bi. Ni direktè a ni pwofesè patikilye yo swiv pwosesis la san rete paske sa pèmèt entevansyon rapid ak modifikasyon nan pwogram la si li ta nesesè. Ni lansèyman/leson patikilye ke One on One Learning founi fèt nan konfò andedan lakay w!