Klas Patikilye pou K jiska 12


Pwogram Klas Patikilye One on One Learning la fèt pou ede elèv yo ak devwa chak jou yo kankou:


 • Konplete devwa chak jou yo
 • Etidye pou yon egzamen oubyen tès
 • Ogmante sou konesans ki déjà la yo
 • Òganizasyon devwa yo
 • Devlopman abilite pou etidye

Piske sitiyasyon chak elèv lekòl diferan, nou byen konprann ke metòd klas patikilye yo fèt pou pèsonèl. One on One Learning rekonnèt ke gen anpil faktè ki afekte kapasite elèv la pou li aprann. Ki vle di, nou komanse pwosesis la ak kreyasyon yon pwogram pèsonèl ki ramase le plis enfòmasyon posib osijè de bezwen akademik ak tout lòt bezwen jeneral elèv la. Pwofesè patikiliye nou yo ansanm ak pwofesè pitit ou an kenbe kontak toutan pou asire ke sa yaprann yo lekòl la koresponn ak sa yap aprann ak pwofesè patikilye a.


Atravè eksperyans nou, One on One Learning konsyan faktè ki lakòz ke elèv la pa reyisi lekòl. Nenpòt oswa tout faktè sayo enpakte amoupwòp ak mank asirans akademik timoun la.


Faktè sa yo kab:


 • Distraksyon paske gen twòp elèv nan klas la
 • Defisyans nan aptitid de baz yo
 • Mank motivasyon elèv la
 • Defisyans nan metòd ansèyman ak materyo yo twò difisil
 • Presyon Sosyal
 • Pwoblèm nan fanmi a
 • Difikilte nan lang
 • Posib difikilte nan aprann

Chak sitiyasyon diferan e chak mande yon metòd anseyman espesyal. An plis dadapte metòd klas patikilye nou yo a bezwen espesifik chak elèv nou disponib tou pou kolabore ak chak pwofesè elèv yo pou asire ke tout sa ki enterese yo ap swiv menm bi a, bati siksè elèv la, travay ansanm pou bati konfyans akademik li. Nan One on One Learning nou kwè kelèv la fèt pou li angaje nan pwosesis aprann la, ki vle di ke pwofesè patikilye nou yo kreye leson edikasyonèl amizan ki fè elèv la plezi e ki fè yo santi yo byen pandan yap aprann. Pwofesè patikilye nou yo kominike ak pwofesè klas la, paran yo, pou kenbe konsantrasyon elèv la sou chemen konfyans ak siksè. Metòd sa a pwouve ke li kreye timoun ki aprann poukont yo e ki reyisi.